LHC Status: Run III

Links

Deutsch


• Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

• Weltmaschine http://www.weltmaschine.de/

• Welt der Physik http://www.weltderphysik.de/de/351.php

• Swiss LHC http://www.swiss-lhc.ch/

• LHC Doku http://magazine.orf.at/alpha/programm/2009/091102_urknallmaschine.htm


Englisch


• Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

• LHC CERN http://lhc.web.cern.ch/lhc/

• LHC Public http://aliweb.cern.ch/

• Twitter https://twitter.com/cern

• CERN Courier http://cerncourier.com/cws/latest/cern

• US/LHC http://www.uslhc.us/

• QUANTUM DIARIES Blog http://www.quantumdiaries.org/lab-81/

• Youtube CERN http://www.youtube.com/user/CERNTV

• CERN News Letter http://cnl.web.cern.ch/cnl/

• LHC Machine Outreach http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch/lhc-machine-outreach/

• Coordination http://lpc.web.cern.ch/lpc/

• LHC@Home http://lhcathome.web.cern.ch/LHCathome/

• LHC Portal http://www.lhcportal.com/

• sLHC http://project-slhc.web.cern.ch/project-slhc/

• CERN Electrical Network http://en-dep.web.cern.ch/en-dep/groups/el/NetCtrl/INDEX.HTM

• Panorama http://petermccready.com/
Deutsch


• Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/ALICE

• Weltmaschine http://www.weltmaschine.de/experimente/alice/

• Welt der Physik http://www.weltderphysik.de/de/5053.php

• Forschungsschwerpunkt 201 http://www.fsp201-alice.de/


Englisch• Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/A_Large_Ion_Collider_Experiment

• ALICE Public http://aliceinfo.cern.ch/Public/Welcome.html

• ALICE Matters http://alicematters.web.cern.ch/

• ALICE Collaboration http://aliweb.cern.ch/

• Twitter http://twitter.com/Aliceexperiment

• CERN Courier http://aliceinfo.cern.ch/Public/en/Chapter4/Chapter4CernCourier-en.html

• US/LHChttp://www.uslhc.us/What_is_the_LHC/Experiments/ALICEDeutsch


• Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/ATLAS_(Detektor)

• Weltmaschine http://www.weltmaschine.de/experimente/atlas/

• Welt der Physik http://www.weltderphysik.de/de/5051.php

• Forschungsschwerpunkt 101 http://www.fsp101-atlas.de/


Englisch


• Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/ATLAS_experiment


• Twitter http://twitter.com/ATLASexperiment


• ATLAS Experiment http://atlasexperiment.org/index.html


• ATLAS Experiment Blog http://www.atlas.ch/blog/


• ATLAS Collaboration http://atlas.web.cern.ch/Atlas/Collaboration/


• ATLAS Network http://www.atlasexperiment.net/


• US/LHC http://www.uslhc.us/What_is_the_LHC/Experiments/ATLAS


• ATLAS Kolissionen Live http://atlas-live.cern.ch/


• ATLAS e-News http://atlas-service-enews.web.cern.ch/atlas-service-enews/index.html


• ATLAS Kollisionen Archive http://atlas.web.cern.ch/Atlas/public/EVTDISPLAY/events.html


• HYPATIA Lernprogramm https://kjende.web.cern.ch/kjende/en/zpath_data.htm


• LPPP Lernprogramm http://www.lppp.lancs.ac.uk/
Deutsch

• Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/CMS


• Weltmaschine http://www.weltmaschine.de/experimente/cms/


• Welt der Physik http://www.weltderphysik.de/de/6443.php


Englisch


• Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Muon_Solenoid


• CMS Public http://cms.web.cern.ch/

• CMS CERN http://cms.cern.ch/iCMS/jsp/page.jsp?mode=cms

• CMS Oureach http://cmsinfo.web.cern.ch/cmsinfo/

• CMS Times http://cmsinfo.web.cern.ch/cmsinfo/Media/Publications/CMStimes/2011/11_21/index.html

• Twitter http://twitter.com/CMSexperiment

• CMS Public http://cmsinfo.web.cern.ch/cmsinfo/


• CMS e-Lab Lernprogramm http://www18.i2u2.org/elab/cms/home/project.jsp" />


Deutsch


x

Englisch


x

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Deutsch

x

Englisch


x

yyyyy